{gspeech style=1 language=en autoplay=1 speechtimeout=0 regist

Verdeling van de nalatenschap

geldHoe mag u de boedel bij een erfenis verdelen? Kunt u verdelen zonder een notaris of boedelnotaris? Welke regels gelden voor de verdeling? Wat bij ruzie? De boedel is alles: geld, huizen, inboedel, schulden. Hoe verdeelt u die boedel? Het maakt voor de verdeling van de boedel veel uit of er een testament is opgesteld. Of de overledene tijdens het leven goederen uit de inboedel heeft weggegeven of aan iemand heeft toegewezen. Hoe groot is de inboedel bij de erfenis, wat is de waarde en wat is een boedelbeschrijving, juist bij ruzie? Allemaal vragen waarbij de erfgenamen bij de verdeling van een erfenis te maken krijgen.

Verdelen van een erfenis, ruzie niet altijd te voorkomen

Het verdelen van een erfenis is niet altijd een eenvoudige zaak, zeker als er meer te verdelen is dan geld alleen. Als er alleen wat geld is te verdelen, duidelijk is wie de erfgenamen zijn en op welk erfdeel ze recht hebben, is de verdeling ook snel rond. Het wordt anders als er een inboedel achterblijft met goederen waarop meerdere erfgenamen een oogje hebben. Bijvoorbeeld omdat bepaalde goederen ook een emotionele waarde hebben. Dan lijkt ruzie niet altijd te voorkomen.

Hoe moet ik boedel in een erfenis verdelen?

Bij de verdeling van een erfenis wordt bekeken wie de erfgenamen zijn en wat het testament aanvullend bepaalt. Als er geen testament is opgesteld en aanwezig is, gelden de regels van de wettelijke verdeling. Een erfgenaam kan ook zelf in actie komen door bijvoorbeeld een erfenis te verwerpen als er te veel schulden in de erfenis aanwezig zijn: erf geen schulden bij een erfenis.

Wat is een boedelnotaris en wat doet een inboedelnotaris?

Een notaris kan optreden als boedelnotaris bij de afwikkeling van een erfenis en als dat het geval is meldt hij zich bij het boedelregister van de rechtbank als boedelnotaris aan. De boedelnotaris verdeelt niet, maar adviseert daarbij. Als de erfgenamen dat willen of als het testament dat zo bepaalt, is de boedelnotaris de persoon die een boedelbeschrijving maakt en waar nodig overlegt met de kantonrechter. Als er een executeur testamentair is aangesteld, kan ook hij de boedelbeschrijving maken en is er geen boedelnotaris nodig. Een boedelnotaris zien we vaak bij:
  • Een grote erfenis waarbij veel in kaart moet worden gebracht;
  • Als er ruzie is;
  • Als de executeur een boedelnotaris inschakelt;
  • Als een erfenis beneficiair wordt aanvaard;
  • Als er geen executeur testamentair is en een meerderheid van de erfgenamen een boedelnotaris wil aanstellen.
De inboedelnotaris is in ieder geval verantwoordelijk voor het opstellen van de inboedelbeschrijving. Desgewenst kan een tweede boedelnotaris worden ingeschakeld.

Wat is een boedelbeschrijving?

In een boedelbeschrijving vinden we een gespecificeerde beschrijving van de erfenis, de vorderingen de schulden, gelden en goederen met daarbij een inschatting van de waarde van de goederen. In feite is de boedelbeschrijving een inventarisatie van alle bezittingen en schulden van de erfenis en nalatenschap. Uit de boedelbeschrijving wordt duidelijk wat er straks na aftrek van de te betalen erfbelasting te verdelen is.

De boedel van de erfenis verdelen en de waardering van de nalatenschap

Bij de verdeling van de goederen in de boedel kan een en ander wat lastiger zijn. Zeker als iedereen hetzelfde wil. Als er een testament is opgesteld, moet die worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de goederen die per testament zijn verdeeld, toekomen aan betreffende personen. Een testament kan bepalen dat iemand zo meer krijgt dan een ander. Als het testament ook aangeeft dat iedereen in geld gemeten even veel moet krijgen, moet alles officieel worden getaxeerd en gewaardeerd. Daar zijn bepaalde specialisten voor en ook hierbij zal de boedelnotaris een belangrijke rol spelen. Hoe transparanter alles gebeurt, hoe kleiner de kans op ruzie en scheve gezichten. Als iemand het niet eens is met de taxatie, kan ook een tweede taxateur worden ingeschakeld voor de contra expertise, maar hoe meer onderling in een goede harmonie geregeld kan worden, hoe goedkoper u uit bent.
Click to listen highlighted text!