{gspeech style=1 language=en autoplay=1 speechtimeout=0 regist

executeur

alIn beginsel kan iedereen executeur worden. De  wetgever heeft gekozen voor een negatieve formulering. Executeur kunnen niet worden (art. 4:143 lid 2 BW):
 Handelingsonbekwame
In staat van faillissement of waarop de WSNP van toepassing is.
Tegen personen waar tegen ernstige bezwaren tegen zijn.
Uit de negatieve formulering van art. 4:143 lid 2 BW blijkt dat ook rechtspersonen executeur kunnen zijn.
Uit art. 4:157 BW, waarin ook gekozen is voor een negatieve formulering, doch waar in lid 3 uitdrukkelijk bepaald is dat alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid tot bewindvoerder benoemd kunnen worden, leid ik af dat een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, de zogenoemde informele vereniging, wel executeur kan zijn.2 In het algemeen dient mijns inziens zo veel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij de regeling van het testamentair bewind, aangezien een executeur ook het beheer van de nalatenschap heeft. Nu de executele echter een eigen regeling kent met betrekking tot de vraag wie executeur kan worden, kies ik hier niet voor het analoog toepassen van de regeling van het testamentair bewind.
Zie voor de vraag of beroepsbeoefenaars op het gebied van de individuele gezondheidszorg, geestelijk verzorgers, exploitanten en bestuurders van verzorgings- en verplegingsinstellingen of in deze instellingen werkzame personen, tot executeur of bewindvoerder benoemd kunnen worden benoemd.
Click to listen highlighted text!